پروژه های محیط های کنترل شده آزمایشگاه تست لوازم الکتریکی و الکترونیکی

پروژه های محیط های کنترل شده آزمایشگاه تست لوازم الکتریکی و الکترونیکی

موضوع پروژه: طراحی، نصب، اجرا، تست و راه اندازی کابین تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

محل پروژه: کرج، حسین آباد، اداره کل تعمیرات و بازسازی لکوموتیو

بهره بردار: اداره کل تعمیرات و بازسازی لکوموتیو

تاریخ شروع قرارداد: اسفند ۱۳۸۲

مدت زمان اجرا: ۴ ماه