مشتریان ما

مشتریان داروسازی

سازمان انتقال خون ایران

داروسازی سبحان رشت

موسسه تحقیقاتی پاستور

داروسازی کارن

داروسازی خوارزمی

داروسازی ایران هورمون

داروسازی درمان پویش طلوع

داروسازی دی

داروسازی فاتک شیمی پارس

داروسازی بایر پل فن آور

داروسازی دانای تبریز

داروسازی جابربن حیان

داروسازی تماد مشهد

داروسازی زهراوی

داروسازی تماد تهران

داروسازی ابوریحان

داروسازی کیان هلث

شیراز سرم

داروسازی روز دارو

داروسازی سها

پرند دارو

سینا دارو

داروسازی راموفارمین

مشتریان دانشگاهی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی بوعلی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی کازرون