پروژه های محیط های کنترل شده آزمایشگاه تست انرژی یخچال

پروژه های محیط های کنترل شده آزمایشگاه تست انرژی یخچال

 

موضوع پروژه: طراحی، نصب، اجرا اتاق تست، یخچال های برقی خانگی

بهره بردار: سازمان بهینه سازی مصرف انرژی

محل پروژه: تهران، بلوار پونک باختری، ساختمان معاونت انرژی