پروژه محیط کنترل شده آزمایشگاه تست انرژی کولرهای گازی

پروژه محیط کنترل شده آزمایشگاه تست انرژی کولرهای گازی

موضوع پروژه: طراحی، نصب و اجرای اتاق تست کولرهای گازی

بهره بردار: سازمان بهینه سازی مصرف انرژی

تاریخ شروع قرارداد: دی ماه ۱۳۸۳

مدت زمان طراحی: ۵ ماه.

مدت زمان اجرا: ۱۰ ماه.

مساحت پروژه: ۵۰ متر مربع