پروژه محیط های کنترل شده آزمایشگاه تست انرژی کولر آبی

پروژه محیط های کنترل شده آزمایشگاه تست انرژی کولر آبی

موضوع پروژه: طراحی، نصب و اجرای اتاق تست کولر آبی

بهره بردار: سازمان بهینه سازی مصرف انرژی

مدت زمان طراحی: ۵ ماه.

مدت زمان اجرا: ۱۰ ماه

مساحت پروژه: ۵۰ مترمربع.

در اتاق ها میتوان شرایط آب و هوایی گوناگون ایجاد نمود و در این حالات کولرها را تست و آزمایش نمود.