پروژه طراحی و نصب اتاق تمیز تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) مشهد

پروژه طراحی و نصب اتاق تمیز تولید مواد اولیه داروپخش (تماد) مشهد

شرکت داروسازی تماد مشهد

داروسازی تماد مشهد

موضوع پروژه: طراحی، نصب و راه اندازی پروژه تولید مواد اولیه داروپخش (تماد مشهد)

مساحت پروژه: ۵۰۰ مترمربع

محل پروژه: کیلومتر ۲۸ جاده مخصوص تهران-کرج شرکت تولید مواد اولیه داروپخش ( تماد) مشهد.

تاریخ شروع قرارداد: آذر ماه ۱۳۸۹