پروژه طراحی و راه اندازی اتاق تمیز پژوهشکده بوعلی مشهد

پروژه طراحی و راه اندازی اتاق تمیز پژوهشکده بوعلی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی بوعلی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی بوعلی مشهد

موضوع پروژه: طراحی، نصب و راه اندازی اتاق تمیز

مساحت پروژه: ۳۵۰ مترمربع

محل پروژه: مشهد، میدان فردوسی، میدان بوعلی، پژوهشکده بوعلی

تاریخ شروع قرارداد: ۱۳۹۲