پروژه طراحی و بازنگری فاز ۲ بیمارستان شفا اهواز

پروژه طراحی و بازنگری فاز ۲ بیمارستان شفا اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

موضوع پروژه: طراحی و بازنگری فاز ۲ در پروژه مرکز تخصصی پیوند مغز و استخوان بیمارستان شفا اهواز

مساحت پروژه: ۸۰۰ مترمربع

محل پروژه: ایران، اهواز، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

تاریخ شروع قرارداد: مهرماه ۱۳۹۳