پروژه سالنهای تولید سافت ژل ( Soft Gel )

پروژه سالنهای تولید سافت ژل ( Soft Gel )

موضوع پروژه: طراحی و نصب مجموعه سالنهای تولید  Soft Gel

ناظر پروژه: شرکت  P.D.C از کشور کانادا و مجموعه شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس مینو

تاریخ شروع قرارداد: اسفند ۱۳۸۲

مدت زمان اجرا: ۴ ماه

مساحت پروژه: ۱۹۴۸ مترمربع

کلاسهای پروژه: کلاس  ISD8 یا ۱۰۰.۰۰۰ و در بعضی موارد محیط های کنترل شده