پروژه خط تولید سافت ژل داروسازی دانای تبریز

پروژه خط تولید سافت ژل داروسازی دانای تبریز

داروسازی دانا تبریز

موضوع پروژه: تأمین، ساخت، اجرا و نصب اتاق تمیز.

مساحت پروژه: ۱۲۰۰ مترمربع.

شروع مراحل اجرایی پروژه: دی ماه۸۸