پروژه تولید سرم های تزریقی انسانی و قطره های استیل سازی شیراز سرم

پروژه تولید سرم های تزریقی انسانی و قطره های استیل سازی شیراز سرم

شیراز سرم

شیراز سرم

موضوع پروژه: تأمین، اجرا و نصب اتاق تمیز، به همراه طراحی، تأمین و اجرای کف سازی.

مدت زمان اجرا: ۴ ماه کاری.

مساحت پروژه: ۳۳۰۰ مترمربع + ۸۰۰۰ مترمربع پانل.

شروع مراحل اجرایی: مهرماه ۱۳۸۸