پروژه تهیه و نصب تجهیزات اتاق تمیز داروسازی رازی شیراز

پروژه تهیه و نصب تجهیزات اتاق تمیز داروسازی رازی شیراز

داروسازی رازی شیراز

تاریخ شروع قرارداد: مرداد ماه ۱۳۹۱

محل پروژه: شیراز، بلوار میرزای شیرازی، جنب صنایع الکترونیک