پروژه تأمین تجهیزات اتاق تمیز داروسازی فندا

پروژه تأمین تجهیزات اتاق تمیز داروسازی فندا

داروسازی فندا

مساحت پروژه: حدود ۷۰۰ مترمربع

تاریخ شروع قرارداد: آذرماه ۱۳۹۱