پروژه بانک بند ناف سازمان انتقال خون ایران

پروژه بانک بند ناف سازمان انتقال خون ایران

سازمان انتقال خون ایران

محل پروژه: تهران، بزرگراه شهید همت، سازمان انتقال خون ایران

موضوع پروژه: طراحی، تأمین، اجرا، و نصب اتاق تمیز،

طراحی، تأمین و اجرای تجهیزات مکانیکی و الکتریکی

طراحی، تأمین و اجرای کف

کلاس های مورد استفاده در این اتاق های تمیز شامل کلاس های ۱۰۰۰، ۱۰۰۰۰، و ۱۰۰۰۰۰ می باشد.