پروژه اتاق تمیز تولید انواع واکسن بایر پل فن آور

پروژه اتاق تمیز تولید انواع واکسن بایر پل فن آور

داروسازی بایر پل فن آور

داروسازی بایر پل فن آور

موضوع پروژه: طراحی و اجرای کلیه قسمت های کلین روم به همراه تأسیسات

مساحت پروژه: ۱۳۰۰ متر مربع