پروژه اتاقهای شرکت داروسازی جابرابن حیان

پروژه اتاقهای شرکت داروسازی جابرابن حیان

شرکت داروسازی جابر ابن حیان

داروی سازی جابر ابن حیان

موضوع پروژه: طراحی و نصب مجموعه اتاقهای تمیز

تولید افشانکهای تنفسی و اسپری های بینی شرکت داروسازی جابربن حیان

ناظر پروژه: شرکت مهندسین مشاور صنایع

تاریخ شروع قرارداد: دی ماه ۱۳۸۳

مدت زمان پیش بینی شده جهت اجرا: ۹ ماه

مساحت پروژه: ۱۳۱۷ مترمربع.

مساحت اولیه پروژه: ۱۳۱۷ متر مربع که هم اکنون مساحت اتاق های تمیز پروژه

بالغ بر ۱۵۷۶ مترمربع و با سایر تأسیسات جنبی بالغ بر ۳۵۰۰ مترمربع می باشد.

کلاسهای مورد استفاده در این اتاق تمیز شامل کلاس های ۱۰۰، ۱۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰، و Pharmaceutical می باشد.