پروژه اتاقهای تمیز Cellcept داروسازی زهراوی

پروژه اتاقهای تمیز Cellcept داروسازی زهراوی

شرکت داروسازی زهراوی

داروسازی زهراوی

محل پروژه: تبریز، کیلومتر ۱۴ جاده تهران، کارخانه داروسازی زهراوی

موضوع پروژه: طراحی، نصب، تست و راه اندازی مجموعه اتاقهای تمیز جهت تولید داروی Cellcept

ناظر پروژه: همکاران بخش فنی و دارویی و همچنین شرکت Roach

مساحت پروژه: ۴۹۸ مترمربع

کلاسهای پروژه: E1 ,F , E2