پروژه آزمایشگاه های تست بخاری برقی

پروژه آزمایشگاه های تست بخاری برقی

موضوع پروژه: طراحی، نصب، اجرا، تست و راه اندازی اتاق تست بخاری برقی

بهره بردار: موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

محل پروژه: کرج، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

شروع قرارداد: شهریور ۸۲