طراحی و نصب تجهیزات اتاق تمیز داروسازی امین

طراحی و نصب تجهیزات اتاق تمیز داروسازی امین

شرکت داروسازی امین

مساحت پروژه:مجموعا۲۱۷۰ مترمربع در سه فاز

 

تاریخ شروع پروژه: اسفند ۱۳۹۳

 

 

فاز اول: گرانولاسیون ۱ و۲، پرکنی و بسته بندی شربت ۱ و۲

 

مساحت پروژه: ۷۵۰ مترمربع

 

 

فاز دوم:ساخت مایعات

 

مساحت پروژه: ۷۵۰ مترمربع

 

 

فاز سوم: جامدات شامل ۳ خط کپسول پرکنی، ۲ خط  sorting 4 خط دراژه

 

مساحت پروژه: ۶۷۰ مترمربع