شرکت داروسازی اکسیر

شرکت داروسازی اکسیر

موضوع پروژه: ساخت هواساز

زمان اجرا: دی ماه ۱۳۹۷