ساخت تجهیزات اتاق تمیز آسیا مارال

ساخت تجهیزات اتاق تمیز آسیا مارال

تاریخ شروع قرارداد: مرداد ماه ۱۳۹۳