تهیه و نصب تجهیزات اتاق تمیز رامو فارمین

تهیه و نصب تجهیزات اتاق تمیز رامو فارمین

رامو فارمین

داروسازی راموفارمین

تاریخ شروع قرارداد: تیر ماه ۱۳۹۳

محل پروژه: تهران، کیلومتر ۴ جاده مخصوص کرج، خیابان شیشه سازی مینا، خیابان ولیعصر، روبروی شهرک آزادی داروسازی راموفارمین