تامین تجهیزات در سه پروژه انستیتو پاستور

تامین تجهیزات در سه پروژه انستیتو پاستور

تاریخ همکاری: از ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

فاز یک: پروژه دکتر زینالی

فاز دو: پروژه دکتر شهباززاده

فاز سه: پروژه دکتر بهدانی

محل پروژه: تهران، خیابان پاستور، پلاک ۶۹